Warunki korzystania

1. Wprowadzenie

 

1.1

Niniejsze Warunki korzystania („Warunki korzystania”) stanowią prawną podstawę funkcjonowania i korzystania ze strony internetowej udostępnianej pod adresem www.nestea.pl („strona internetowa”).

Strona internetowa www.nestea.pl jest własnością oraz jest obsługiwana przez firmę Beverage Partners Worldwide (Europe) AG, (numer rejestracji CH-020.3.021.991-4), której siedziba znajduje się pod adresem: Baslerpark, Mürtschenstrasse 27, 8048 Zurich, Szwajcaria („Administrator”).

 

1.2

Słowa „BPW”, „my”, „nasz” oraz „nas” użyte w niniejszych Warunkach Korzystania odnoszą się do Beverage Partners Worldwide (Europe) AG.

 

1.3

Każdorazowo przed skorzystaniem ze strony internetowej prosimy uważnie zapoznać się z treścią niniejszych Warunków Korzystania. Korzystanie ze strony internetowej odbywa się na podstawie i zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania.

 

1.4

Administratorowi przysługuje prawo zmiany niniejszych Warunków korzystania. W przypadku wprowadzenia takich zmian, Administrator poinformuje o zmianie niniejszych Warunków Korzystania użytkowników poprzez odpowiedni komunikat w ramach strony internetowej lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób. Niniejsze Warunki korzystania wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej. Zmiany Warunków korzystania wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich dokonania i powiadomienia o tym fakcie użytkowników w sposób opisany w niniejszych Warunkach Korzystania. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na zmiany wprowadzane do Warunków korzystania, powinien zaprzestać dalszego korzystania ze strony internetowej z dniem wejścia zmian w życie, a w przypadku usług wymagających rejestracji, także usunąć swoje konto z strony internetowej.

 

1.5

Wszelkie dane osobowe przekazane przez użytkownika podczas korzystania z niniejszej strony internetowej wykorzystywane będą zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

 

2. Dostęp strony internetowej

 

2.1

Zachowujemy prawo do zmiany informacji, usług, produktów, oprogramowania i innych materiałów publikowanych na tej stronie, albo zawieszenia lub zamknięcia niniejszej strony internetowej, w dowolnej chwili, po przesłaniu powiadomienia do użytkowników. W takim przypadku Administrator poinformuje użytkowników o nadchodzącym zaprzestaniu prowadzenia strony internetowej za 14 dniowym uprzedzeniem / wypowiedzeniem, przy czym zamówienia na usługi, które zostały złożone za pomocą dostępnych funkcjonalności Serwisu przed zaprzestaniem świadczenia usług będą wykonane.

 

2.2

Niniejszą stronę internetową zbudowano z użyciem oprogramowania Macromedia Flash, które wymaga instalacji wtyczki Flash w przeglądarce. Istnieje również prosta wersja HTML. Niniejsza strona internetowa spełnia wymagania dostępowe poziomu Priorytetu 1 zgodnie z Wytycznymi Dostępu do Treści Internetowych opublikowanymi przez Word Wide Web Consortium (W3C). Prowadzimy prace mające na celu uzyskanie Priorytetu 2. Niniejszą stronę opracowano mając na uwadze następujące wytyczne dotyczące dostępu:

 • najlepszą jakość obrazu podczas przeglądania stron uzyskuje się przy rozdzielczości ekranu 1024 x 768 pikseli;
 • tekst można zwiększyć lub zmniejszyć korzystając z opcji przeglądarki „Widok”;
 • strukturę strony określają elementy nagłówków;
 • w całym tekście zastosowano arkusz stylów i względną wielkość czcionki, z wyjątkiem tekstu graficznego;
 • ilustracje przekazujące istotne informacje posiadają tekst alternatywny;
 • informacje przekazywane są nie tylko z użyciem koloru.

3. Korzystanie z niniejszej strony internetowej

 

3.1

Z niniejszej strony internetowej można korzystać wyłącznie zgodnie w Warunkami Korzystania oraz wyłącznie we właściwych celach zgodnych z prawem. Użytkownik korzystający ze strony internatowej zobowiązuje się do przestrzeganie wszelkich stosownych przepisów prawa i norm postępowania.

 

3.2

Użytkownik wyraża zgodę, że nie będzie:

 • umieszczał, przekazywał ani rozpowszechniał żadnych informacji na tej stronie ani za jej pośrednictwem, które są lub mogą być szkodliwe, obsceniczne, oszczercze, niezgodne z prawdą lub w inny sposób niegodne z prawem;
 • korzystał z niniejszej strony internetowej w sposób, który powoduje lub może spowodować naruszenie praw innych osób;
 • ingerował lub zakłócał, ani nie będzie podejmował prób ingerencji lub zakłócenia działania lub funkcjonalności niniejszej strony internetowej;
 • wykorzystywał żadnej z nazw należących do nas lub naszych podmiotów powiązanych lub wspólników, znaków towarowych, sloganów ani innych słów lub kodów identyfikujących tę stronę w żadnym „metatagu”, ani innych informacji wykorzystywanych przez wyszukiwarki ani inne narzędzia wyszukiwania informacji do identyfikacji i wyboru stron internetowych;
 • załadowywał, przekazywał ani w inny sposób udostępniał poprzez tę stronę, ani w związku z tą stroną, żadnych wirusów, kodów komputerowych, plików lub programów, które są szkodliwe lub inwazyjne, lub które mogą, albo których przeznaczeniem jest zakłócanie lub przerwanie działania lub funkcjonalności niniejszej strony internetowej; lub
 • uzyskiwał ani podejmował prób uzyskania nieupoważnionego dostępu, bez względu na środki techniczne, do tej strony internetowej ani żadnego z naszych systemów.

4. Dokładność informacji

 

4.1

Dołożymy wszelkich starań, by zapewnić dokładność informacji, usług, produktów, oprogramowania i innych materiałów umieszczonych przez nas na niniejszej stronie internetowej.

 

5. Prawa własności intelektualnej

 

5.1

Wszelkie znaki towarowe, prawa autorskie, prawa do baz danych oraz inne prawa związane w własnością intelektualną odnośnie informacji, usług, produktów, oprogramowania oraz innych materiałów na niniejszej stronie internetowej (jak również organizacji i rozplanowania tej strony) wraz z ukrytym kodem oprogramowania pozostają bezpośrednio naszą własnością lub własnością naszych licencjodawców. Bez naszej uprzedniej, pisemnej zgody, użytkownik nie może kopiować, modyfikować, zmieniać, publikować, rozpowszechniać, dystrybuować, sprzedawać ani przekazywać żadnych materiałów umieszczonych na tej stronie internetowej, ani ukrytego kodu oprogramowania, czy to w całości, czy w części, chyba że jest to dozwolone na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Z wyjątkiem sytuacji jednoznacznie określonych w niniejszych Warunkach Korzystania, żadne postanowienia Warunków Korzystania nie stanowią udzielenia żadnych praw w odniesieniu do praw własności intelektualnej będących w naszym posiadaniu lub w posiadaniu naszych licencjodawców.

 

5.2

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej można pobierać, drukować lub kopiować wyłącznie na własny użytek, pod warunkiem, że nie dokonuje się żadnych zmian lub usunięć informacji o autorstwie, znaków handlowych lub informacji o prawach autorskich. Użytkownik uznaje, że pobierając takie materiały nie nabywa żadnych praw własności.

 

5.3

Nazwy handlowe BPW, znaki handlowe oraz oznaczenia usług obejmują bez ograniczeń „[wstaw właściwe oznaczenie / s]”, “www.nestea.pl” oraz wszelkie powiązane znaki firmowe. Wszelkie znaki towarowe oraz oznaczenia usług na tej stronie, które nie są własnością BPW, pozostają własnością poszczególnych właścicieli. Nazw handlowych, znaków towarowych lub usługowych będących własnością BPW, zarejestrowanych czy też niezarejestrowanych, nie można wykorzystywać w związku z jakimikolwiek produktami czy usługami, które nie są własnością BPW. Żadnego zapisu na niniejszej stronie internetowej nie można interpretować jako udzielenie upoważnienia lub prawa do wykorzystania nazw handlowych, znaków towarowych czy usługowych BPW bez wcześniejszego, pisemnego zezwolenia z naszej strony.

 

5.4

My, nasze podmioty powiązane oraz partnerzy, mamy prawo, bez konieczności zapłaty odrębnego wynagrodzenia, do korzystania oraz powielania wszelkich materiałów (co obejmuje tekst, fotografie, grafikę, filmy lub nagrania audio), które użytkownik nam udostępni, w dowolnym celu, łącznie – lecz bez ograniczenia – z opracowaniem, produkcją, reklamą oraz wprowadzeniem na rynek produktów.

 

5.5

Celem umożliwienia nam wykorzystania udostępnionych nam materiałów, użytkownik potwierdza, że są one jego oryginalną pracą, nie są oszczercze oraz nie naruszają praw lub praw do wizerunku, prawa do prywatności i własności intelektualnej osób trzecich ani innych praw lub przepisów obowiązujących w miejscu, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do tej strony internetowej, że ma prawo do udzielenia nam zezwolenia do wykorzystywania tych materiałów w wyżej wymienionym celu oraz że ma zgodę osób przedstawionych na tych materiałach oraz – w przypadku osób poniżej 18 roku życia – że mają zgodę rodzica / opiekuna.

 

6. Linki do niniejszej oraz innych stron internetowych

 

6.1

Zastrzegamy sobie prawo, do uniemożliwienia dostępu do materiałów lub informacji na tej stronie internetowej za pośrednictwem odnośników z innych stron internetowych. Bez naruszania tego prawa, jeśli użytkownik zechce wykorzystać odnośniki, może to zrobić wyłącznie pod warunkiem, że połączy się, lecz nie będzie jej replikował, ze stroną główną niniejszej strony internetowej, oraz pod następującymi warunkami:

6.1.1

link nie może wprowadzać w błąd oraz musi wyraźnie wskazywać tę stronę internetową jako stronę docelową linku;

6.1.2

użytkownik nie może usuwać znaków towarowych i podobnych oznaczeń, zniekształcać lub w inny sposób zmieniać wielkości lub wyglądu żadnego ze znaków towarowych lub podobnych oznaczeń;

6.1.3

użytkownik nie może w żaden sposób sugerować, że wspieramy produkty lub usługi inne niż nasze własne;

6.1.4

użytkownik nie może fałszywie przedstawiać swojego związku z nami, ani prezentować żadnych innych fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji na nasz temat;

6.1.5

bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody użytkownik nie może w inny sposób wykorzystywać znaków handlowych umieszczonych na stronie;

6.1.6

użytkownik nie może umieszczać odnośników na stronach, które nie są jego własnością; oraz

6.1.7

strony, na których umieszczone są odnośniki do naszej strony internetowej, nie mogą zawierać treści odpychających, obraźliwych lub kontrowersyjnych, nie mogą naruszać praw własności lub innych praw osób trzecich, ani które w inny sposób naruszają stosowne prawa i przepisy.

 

6.2

Niniejsza strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron. Nie wspieramy żadnych innych stron internetowych tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za informacje, materiały, produkty lub usługi umieszczone na tych stronach, ani te, do których te strony umożliwiają dostęp. Dostęp oraz korzystanie z takich stron odbywa się na własne ryzyko użytkownika oraz podlega odpowiednim warunkom korzystania właściwym dla tych stron.

 

7. Informacje ogólne

 

7.1

Wszelkie formalne powiadomienia prawne należy do nas przesyłać na adres umieszczony na końcu niniejszych Warunków Korzystania drogą elektroniczną i pocztą potwierdzoną przez urząd pocztowy.

 

7.2

Zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania użytkownik nie może przyznać lub przekazać swoich praw.

 

7.3

Jeśli egzekucja któregokolwiek zapisu niniejszych Warunków Korzystania okaże się niemożliwa, nie będzie to miało wpływu na wszelkie pozostałe części niniejszych Warunków Korzystania i nadal będą obowiązywać.

 

7.4

Informacje o produktach, materiały i treści pojawiające się na niniejszej stronie internetowej przeznaczone są dla klientów na terenie Unii Europejskiej.

 

7.5

Jeśli użytkownik mieszka w kraju w obrębie Unii Europejskiej, niniejsze Warunki Korzystania oraz sposób korzystania ze tej strony podlegają prawodawstwu kraju jego zamieszkania.

 

7.6

Jeśli użytkownik mieszka w innym kraju, niniejsze Warunki Korzystania oraz sposób korzystania ze tej strony podlegają prawodawstwu Szwajcarii.

 

7.7

Nadrzędnie obowiązującym językiem niniejszych Warunków Korzystania jest język polski. Wszelkie tłumaczenia służą jedynie wygodzie użytkownika. Użytkownik może wydrukować niniejsze Warunki Korzystania i je zachować na przyszłość.

 

8. Jak się z nami skontaktować

 

8.1.

W przypadku pytań dotyczących niniejszych Warunków Korzystania, problemów związanych w niniejszą stroną internetową lub chęci jej skomentowania, prosimy skontaktować się z nami w dowolny w poniższych sposobów:

 • pocztą elektroniczną na adres [NesteaWebsiteInfo@coca-cola.com];
 • telefonicznie pod numerem [+41 (0) 447770600] w godzinach od 9:00 do 17:00 czasu środkowoeuropejskiego;
 • pisząc do nas na adres: Baslerpark, Mürtschenstrasse 27, 8048 Zurich, Szwajcaria.